VAD

Operation Fastjobb är en kampanj som för medborgarna samman och ger möjlighet att förbättra sina arbets- och livsvillkor. Genom att förena krafterna kan medborgarna göra sina röster hörda och påverka beslutsfattandet. Avsikten med kampanjen är att lyfta fram missförhållandena med snuttjobb och skapa samhällelig debatt och samtidigt erbjuda en påverkningskanal för att lösa problemen.

Här finns du ANHÄNGARBLANKETT

VARFÖR

Nollavtal är en uttrycksform av snuttjobb. De ifrågasätter hela grundtanken med fastjobb. Det är inte rätt att förneka människor rätten att klara sig med ett jobb, anställningstrygghet eller friheten att planera sitt liv. Det handlar om respekt för människor.
Grunden för företagsverksamhet är framgång. Anställningstrygghet är arbetstagarnas skydd mot godtycklighet från arbetsgivarens sida, inte ett hinder för affärsverksamhet. Fastjobb är ekonomiskt lönsamt arbetsgivaren, arbetstagaren och hela samhället.
Nollavtalen berör hela tiden alltfler arbetstagare i Finland. Ingen bransch eller yrkesgrupp går säker. Därför gäller det att ta till handling nu.

HUR

Det första steget är att förbereda ett medborgarinitiativ för att förbjuda nollavtal med lag och samla in minst 50 000 namn för initiativet. Genom Operation Fastjobb använder människorna sin demokratiska rätt att visa sin kollektiva vilja.

Målet är att väcka en folkrörelse för fastjobb. Kampanjen innebär konkreta åtgärder och deltagande. Du kan samla namn för initiativet, delta i lokala och riksomfattande meningsyttranden, rösta i riksdagsvalet och ta ställning i både traditionella och sociala medier.

Operation Fastjobb drivs av mänskor, inte institutioner. Vi hoppas att Fackförbund, föreningar och samfund som identifierar sig med målsättningarna deltar i kampanjen för att göra den möjlig.

Vi bjuder dig med så att kampanjen växer fram till en folkrörelse för fastjobb. Tillsammans kan vi göra slut på nollavtalen.

Tillbaka

--> --> --> -->